Browse by name

Name Birth Deathsort descending
XXX, DOMINGO 1747: N.P.
XXX, SIMON 1748: N.P.
XXX, TERESA 1753: N.P.
XXX, TOMOS N.D.: CAMPECHE
XXX, JOSE
XXX, PEDRO 1747: N.P.
XXX, BARTOLO 1772: GUINEA
XXX, YSABEL 1763: NACHITOCHES
XXX, NICOLAS 1768: NACHITUCHES
XXX, JACAOBO 1757: CANADA
XXX, JOSE 1763: N.P.
XXX, JOSESITO 1740: N.P.